رمز تعین شده پیش فرض 1.2.3 می باشد

  • ستاره (*) را فشار دهید ( چراغ قرمز روشن شده و یک بوق بیپ به صدا در می آید)
  • عدد رمز را به ترتیب وارد نمایید.(با وارد نمودن هر عدد یک بوق بیپ به صدا در می آید.)
  • مربع (#) را فشار دهید . ( چراغ سبز روشن و ملودی موفقیت پخش می شود)

نکته: در صورت وارد نمودن رمز نادرست، چراغ سبز روشن نخواهد شد، همینطور بوق بیپ پنج بار بصورت متوالی به صدا در آمده و چراغ قرمز نیز نادرست بودن رمز را اعلام می کند.

بستن

  • مربع (#) را فشار دهید ( چراغ سبز روشن می شود)
  • زبانه قفل شده و ملودی موفقیت پخش می شود.

 

تغیر رمز

  • دکمه RESET واقع در پشت قاب فلزی را فشار دهید. ( چراغ سبز روشن شده و یک بوق بیپ به صدا در می آید.)
  • ستاره (*) را فشار دهید 
  • رمز جدید را وارد کنید
  • مربع (#) را فشار دهید

نکته: ملودی موفقیت نشان دهنده موفق بودن عملیات تغیر رمز می باشد.

نکته: برای تست کردن رمز جدید حتما در حین تست کردن، درب صندوق را باز نگه دارید.

 

تعویض باتری

زمانی که موعد تعویض باتری ها فرا رسیده است ، به محض فشردن ستاره (*) صدای بیپ سه بار متوالی به صدا در می آید و تواما چراغ قرمز چشمک می زند. برای باز کردن قفل ، بعد از ثابت ماندن چراغ قرمز رمز را وارد کنید.

توجه: اگر سه مرتبه رمز به صورت نادرست وارد شود، دستگاه به مدت سه دقیقه غیرفعال شده و چراغ قرمز در این سه دقیقه جشمک می زند. در این مدت هیچ دکمه ای جز REDET کار نمی کند. اتمام این سه دقیقه با یک ملودی موفقیت و روشن شدن چراغ سبز اعلام می شود.

حداقل تعداد رمز یک رقم و حداکثر بیست رقم است.

به منظور بالا بردن طول عمر دستگاه، ختما از باتری های استاندارد . با کیفیت استفاده نمائید.

 

بوق اخطار بابت باز بودن قفل

در صورتیکه بعد از بستن درب صندوق، فراموش کنید و قفل دیجیتال کماکان باز بماند، بعد از بیست ثانیه بوق اخطار به صدا در می آید و همزمان چراغ قرمز چشمک می زند.

این اخطار هر 20 ثانیه تکرار می شود مادامی که کلید (*) را فشار دهید تا این فرایند متوقف شود و یا اینکه کلید (#) را فشار دهید تا زبانه قفل بسته شود.